The Washington Monument, seen through the trees.

Washington Monument. September 13th, 2012.